Wykaz spraw / alfabetycznie

D

DECYZJA O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Decyzja (dotyczy przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Deklaracja na podatek leśny.

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Deklaracja na podatek rolny.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

I

Informacja na podatek leśny.

Informacja na podatek od nieruchomości

Informacja na podatek rolny.

Informacja o wyrobach zawierających azbest

P

POWRÓT ROZWIEDZIONEGO MAŁŻONKA DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

R

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kołaczkowo

S

SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

T

TRANSKRYPCJA AKTÓW STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ

U

UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

UZYSKANIE INFORMACJI CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO KANALIZACJI SANITARNEJ (DOT. BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW)

UZYSKANIE PRZENIESIENIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

UZYSKANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

UZYSKANIE ZMIANY DECYZJI: O WARUNKACH ZABUDOWY LUB O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Kołaczkowo - Stypendium szkolne

Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Kołaczkowo - Zasiłek szkolny

Ulga inwestycyjna.

Ulga z tytułu nabycia gruntów

W

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZIN

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO CUDZOZIEMCA

WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO OBYWATELA POLSKIEGO

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO CUDZOZIEMCA

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO OBYWATELA POLSKIEGO

WYSTĘPOWANIE DO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. WEWNĘTRZNYCH O NADANIE NUMERU PESEL

Wniosek o udzielenie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Kołaczkowo

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, o zmianę wpisu, o wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu działalności, zawiadomienie o zaprzestaniu działalności.

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego spłatę należności podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową

Z

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCA

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY OBYWATELA POLSKIEGO

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMCA

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELA POLSKIEGO

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ORAZ ZEZWOLENIE NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED UPŁYWEM USTAWOWEGO TERMINU

ZAWIADOMIENIE O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO

ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁACZKOWO + REWITALIZACJA

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁACZKOWO + REWITALIZACJA

ZGŁOSZENIE COFNIĘCIA ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW W DOWODZIE OSOBISTYM

ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW W DOWODZIE OSOBISTYM

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

Zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu jako płatnik w podatku rolnym, leśnym, nieruchomości/o statystycznym dochodzie z gospodarstwa rolnego za rok...;/o wielkości gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem powierzchni hektarów fizycznych i przeliczeniowych.

Zaświadczenie potwierdzajace zawarcia umowy dzierżawy.

Zaświadczenie: - o figurowaniu/niefigurowaniu jako płatnik w podatku rolnym, leśnym, nieruchomości, - o statystycznym dochodzie z gospodarstwa rolnego za rok...; - o wielkości gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem powierzchni hektarów fizycznych i przeliczeniowych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych/Oświadczenie o wielkości sprzedaży alkoholu

Zgłoszenie o przystąpieniu do eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.